Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: ?roda 1 kwietnia 2020 r.
Strona G?ówna

Statut UWM

Rozdzia? 4

Gospodarka finansowa i administracja Uniwersytetu


§ 37

 1. Gospodarka finansowa w Uniwersytecie jest prowadzona zgodnie z zasadami okre?lonymi w ustawie o szkolnictwie wy?szym, ustawie o rachunkowo?ci, na podstawie przepisów wykonawczych do tych ustaw oraz zasad okre?lonych w § 10.
 2. Uniwersytet prowadzi samodzieln? gospodark? finansow? na podstawie planu rzeczowo-finansowego w ramach ?rodków pochodz?cych z bud?etu pa?stwa, bud?etów jednostek samorz?du terytorialnego lub ich zwi?zków, darowizn, zapisów, spadków, w tym równie? w ramach ?rodków pochodzenia zagranicznego, a tak?e przychodów uzyskiwanych z odp?atnie prowadzonej dzia?alno?ci badawczej,  dydaktycznej, socjalno-bytowej i us?ugowej w kraju i za granic?.
 3. Uniwersytet mo?e uzyskiwa? tak?e ?rodki finansowe z tytu?u udzia?ów w dzia?alno?ci przedsi?biorców.
 4. Roczny plan rzeczowo-finansowy Uniwersytetu uchwala senat na podstawie planów rzeczowo-finansowych wydzia?ów, jednostek mi?dzywydzia?owych, pozosta?ych jednostek ogólnouczelnianych i innych okre?lonych w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu.


§ 38

 1. Uniwersytet jest w?a?cicielem gospodarstw rolniczych.
 2. Gospodarstwa rolnicze uczestnicz? w realizacji zada? badawczych i dydaktycznych Uniwersytetu.


§ 39

 1. Uniwersytet jest reprezentowany na zewn?trz przez rektora.
 2. Dyrektor administracyjny reprezentuje Uniwersytet na zewn?trz, podejmuje decyzje dotycz?ce mienia Uniwersytetu w zakresie zwyk?ego zarz?du z wy??czeniem spraw zastrze?onych w ustawie lub statucie dla organów Uniwersytetu.


§ 40

 1. Administracja stwarza warunki realizacji zada? Uniwersytetu zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppo?. oraz wykonuje czynno?ci administracyjne, gospodarcze, techniczne i finansowe.


§ 41

 1.  Dyrektor administracyjny jest prze?o?onym pracowników administracji i obs?ugi. W stosunku do tych pracowników realizuje za?o?enia polityki personalnej i nadzoruje ich dzia?alno?? pod wzgl?dem fachowym oraz dyscypliny pracy.
 2. Dyrektor administracyjny nawi?zuje, zmienia i rozwi?zuje stosunek pracy z pracownikami administracji i obs?ugi, z zastrze?eniem w § 44.


§ 42

 1. Na wniosek dyrektora administracyjnego rektor powo?uje trzech zast?pców, w tym kwestora.
 2. Zast?pców dyrektora administracyjnego odwo?uje rektor na wniosek dyrektora administracyjnego.
 3. Dyrektor administracyjny ustala zakres obowi?zków swoich zast?pców w uzgodnieniu z rektorem.

§ 43

Kwestor pe?ni funkcj? g?ównego ksi?gowego i z mocy ustawy jest zast?pc? dyrektora administracyjnego.

§ 44

Umow? o prac? z sekretarzem uczelni, radc? prawnym oraz kierownikami biur: rektora, prorektorów i dyrektora administracyjnego zawiera i rozwi?zujre rektor.


Ta strona by?a odwiedzana 677 razy (w tym z UWM 59 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2003-06-30
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: 213.184.0.182

© 2020 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa